Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
 • Home
 • Editia 2020
 • Sectiuni
 • Evaluare
 • Editii
 • Press & Media
 • Anunturi
 • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 571891
Miercuri, 03 Iunie, 2020
Actualizare: 28 aprilie 2020

 


     

Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului
FORMULAR DE APLICAŢIE
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2009

                                                                                                              Avizat,
                                                                                                              Insp. educativ ISJ Constanţa

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante

Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa

Adresa completă

Stradela Basarabi nr. 2

Nr. de telefon/fax

0341 405 816

Adresă poştă electronică

www.liceulovidius.ro, liceulovidius@gmail.com
  

PERSOANĂ DE CONTACT

Nume, Prenume

Funcţia

Dl/ Dna 

Leu Sorina Maria
Profesor Fizica la Liceul Teoretic „Ovidius”

Adresa completă

Bd. Tomis Nr.324 A Bl.DT 2 Ap. 1 Constanta

Adresă poştă electronică

irisgantan5@ yahoo.com

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului

 

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul:
(bifaţi categoria în care se încadrează
proiectul dumneavoastră)

 1. cultural- artistic
 2. tehnico-stiintific 
 3. sportiv-turistic
 4. cetatenie democratica
 5. altele (precizaţi)                                                                          

C. REZUMATUL PROIECTULUI/descriere

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
1.Numar de elevi implicati  200
2.Activitati (cross-curriculare, intracurriculare si extrascolare-pentru unitati scolare si extrascolare–pentru palate si cluburi ale copiilor) propuse, în ordinea în care se vor desfăşura.
Activităţi extraşcolare începând cu popularizarea proiectului, înscrierea participanţilor, precizarea opţiunii privind secţiunea la care participă, organizarea echipelor, realizarea unor proiecte, prezentarea proiectelor, analiza realizării obiectivelor propuse.
3.Numar de parteneri: 6

 

                                               D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Prezentati: analiza de nevoi, obiectivul general ale proiectului si precizaţi ţinta strategică a PROIECTULUI din care derivă obiectivul general al proiectului

Argument justificare, context (analiză de nevoi)  (max.1000 caractere)
Proiectul se înscrie în activităţile desfăşurate cu ocazia Anului Internaţional al Creativităţii şi Inventivităţii – 2009.
Activităţile de învăţare ale elevilor, concursurile şcolare, activităţile în centre de cercetare trebuie să ţină seama de individualitatea fiecărui elev, de profilul intelectual dominant şi de aptitudinile specifice. Concursul de Fizică Creativă „Ştefan Procopiu” se bucură de o mare popularitate în rândul elevilor şi profesorilor, regulamentul concursului fiind bazat pe „Teoria inteligenţelor multiple” a lui H. Gardner.
În cadrul Taberei se vor desfăşura activităţi în funcţie de tipurile de inteligenţă prevăzute în „Teoria inteligenţelor multiple” a lui H. Gardner, conform secţiunilor Concursului de Fizică Creativă „Ştefan Procopiu”. Elevii vor desfăşura activităţi creative, aplicative şi proiecte pe calculator. Profesorii participanţi vor fi abilitaţi în tehnicile de evaluare şi stabilire a subiectelor la cele şapte secţiuni (lucrări scrise, referate pe teme ştiinţifice, grupuri de cooperare, compoziţii pe teme ştiinţifice <artă fotografică, teatrală, film, eseuri>, tehnici de laborator, fizică aplicată şi fizică pe calculator.

Obiectivul general : stimularea creativităţii şi inventivităţii în vederea găsirii de soluţii pentru problemele actuale legate de energie şi echilibrul ecologic.
Scopuri:
1. Stimularea creativităţii elevilor, creşterea interesului lor pentru studiul fizicii.
2. Evidenţierea importanţei profesiilor tehnice în etapa actuală a dezvoltării economice a societăţii
3. Dezvoltarea instrumentelor de proiectare şi evaluare în concordanţă cu „Teoria inteligenţelor multiple” a lui H. Gardner – fiecare elev este unic şi reprezintă o valoare.

D.2. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului

 1. -stimularea creativităţii, a capacităţii de analiză şi explicare a fenomenelor fizice;

-identificarea unor fenomene fizice în natură, reprezentarea lor în imagini fotografice, scenarii, filme sau realizarea lor cu ajutorul unor dispozitive experimentale;
-realizarea unui schimb de experienţă între participanţi privind activităţile de cercetare realizate anterior
-informarea elevilor şi profesorilor referitor la problemele actuale ale energeticii şi necesitatea cercetării în etapa actuală.

D.3. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul

Elevi ai claselor VI-XII şi profesori de fizică, biologie, chimie, informatică.

D.4. Durata proiectului

15-21 iunie 2009 şi în fiecare an, o săptămână la începutul vacanţei de vară

D.5. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai jos

Activitatea nr.: 1.
Titlul activităţii: Tabăra de fizică Creativă
Tipul activităţii: Realizarea de proiecte
Data/perioada de desfăşurare: 15-21 iunie 2009
Locul desfăşurării: Tabăra Năvodari, Constanţa
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunitatii, etc): 200 de elevi, 50 de profesori, organizaţi în funcţie de opţiuni în şapte echipe.
Responsabil: prof. Sorina Maria Leu
Beneficiari: elevi şi profesori
Metode/mijloace de realizare:

 1. Organizarea de grupe de elevi pentru cele şapte secţiuni de activitate şi desemnarea coordonatorilor de secţiune;
 2. Întâlniri cu profesorii interesaţi de evaluarea şi proiectarea conform Teoriei inteligenţelor multiple”;
 3. Dezbateri pe marginea regulamentului Concursului de Fizică Creativă „Ştefan Procopiu” şi a metodelor de evaluare în funcţie de inteligenţe – aptitudini;
 4. Prezentarea proiectelor realizate de elevi în timpul Taberei sau anterior;
 5. Întâlniri cu profesori universitari pe tema crizei energetice, necesitatea cercetării, piaţa muncii şi profesiile aplicative.

Modalităţi de evaluare:
Pe etape – la sfârşitul fiecărei zile profesorul coordonator de secţiune va monitoriza faza în care se află proiectele
Finala – ziua 6 – prezentare de proiecte , concluzii.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Calendar de desfăşurare:
Ziua 1: sosirea participanţilor şi organizarea pe secţiuni
Ziua 2 – ziua 5 : realizarea de activităţi conform profilului secţiunii – 4 -5ore/zi
Ziua 6: prezentarea proiectelor, evaluarea activităţii din tabără
Ziua 7: încheierea activităţii
În fiecare zi se vor organiza întâlniri cu profesorii pentru dezbateri referitoare la proiectare şi evaluare, considerând fiecare elev o individualitate, rolul fizicii în condiţiile actuale, necesitatea adaptării şcolii la noile condiţii din societatea de azi. (2-3 ore /zi )


D.5. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementarii proiectului

Creşterea interesului pentru studiul fizicii;
Stimularea creativităţii şi inventivităţii;
Orientarea absolvenţilor de liceu spre discipline tehnice aplicative;

D.6. Prezentaţi modalitatea de monitorizare
şi de evaluare a rezultatelor proiectului

Se vor organiza în fiecare seară şedinţe de lucru în care coordonatorii grupurilor vor prezenta bilanţul activităţii din acea zi, în penultima zi a taberei, respectiv pe 20 iunie 2009 se vor prezenta proiectele realizate şi va avea loc o dezbatere pe marginea rezultatelor. Lucrările elevilor vor fi postate pe site-ul: www.concursul-procopiu.ro , www.quarq.ro şi pe www.tabara-navodari.ro

D.7. Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului

Fiecare sectiune, Fizica aplicata, Fizica pe calculator, Tehnici de laborator, Referate pe teme stiintifice, Creatii pe teme stiintifice, Grupuri de cooperare, Probleme teoretice care  se adresează unor tipuri de inteligenta (logico-matematica, lingvistica, naturalista) si presupun evidenţierea unor abilitaţi specifice va fi evaluata conform fiselor de evaluare specifice concursului de Fizica Creativa „Ştefan Procopiu”
 Criteriile de notare a performanţelor creative disting profilurile creative specifice:

 1. gândire ştiinţifică - având componentele: gândire teoretică/ analitică, gândire experimentală, gândire aplicativă/ tehnică, imaginaţia ştiinţifică anticipativă;
 2. gândire creativă - având componentele (factorii): sensibilitate la probleme, fluiditate/ productivitate, flexibilitate, originalitate, elaborare;
 3. motivaţie şi interese intrinseci  - atitudini de angajare în sarcină, de receptivitate la probleme etc.;
 4. profilul de inteligenţe multiple – alcătuit din componentele: verbală, logico-matematică, vizuală, naturalistă, intrapersonală, interpersonală etc.

D.8. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului

 Elevi si profesori, societatea

D.9. Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă (elevi, cadre didactice, autorităţi locale, comunitatea locală etc), asupra şcolii şi asupra partenerilor

Estimam o creştere a interesului pentru studiul fizicii, o creştere a importantei creativităţii in procesul de evaluare. Dorim ca aceasta tabără sa devina o activitate  care sa antreneze tot mai mulţi participanţi, valorificându-se astfel si potenţialul turistic al litoralului romanesc.

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului

(max. 500 caractere)
Pentru activitatea din acest an am implicat „Liga Ovidius”, organizaţie a elevilor Liceului Teoretic „Ovidius”. Ne propunem ca această Tabără să se desfăşoare în fiecare an, iar la organizarea ediţiilor următoare vor fi implicaţi elevi care au participat deja la activităţi.

D.11. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia

Toate informaţiile privind organizarea şi desfăşurarea taberei, precum şi concluziile vor fi postate pe site-urile: www.concursul-procopiu.ro , www.quarq.ro , www.tabara-navodari.ro
Mass-media va fi informată cu privire la scopul şi desfăşurarea Taberei de Fizică Creativă.

D.12. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină)

E. deviz estimat de cheltuieli pentru CAE 2009

Nr.
crt.

Descrierea cheltuielilor

Fonduri proprii

Finanţare solicitată
MECT 2009
RON

Total sumă
RON

Finanţări anterioare pe acelaşi proiect (anul 2008)

Surse proprii

MECT

TOTAL
2008

1

Transport, cazare, masă

 Suportate de elevi (cazare şi masă 55 lei/zi)

 

 

77.000 

  

 

 

 

 

 

 

 

2

Consumabile (mape, cd-uri, tipărire de afişe, diplome de participare)

 

 

5.000 lei

 

5.000

3

Cazarea şi masa invitaţilor
(5x55lei/zix7 zile)

 

 

21.000 lei

 

21.000

4

Transportul invitaţilor

 

1.000 lei

1.000

 

TOTAL RON

 

27.000 lei

104.000

F. INFORMAŢII DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
F.1. Descrierea unităţii de învăţământ


Tipul unităţii de învăţământ
(scoala, liceu, palat, club)

LICEUL TEORETIC „OVIDIUS”
CONSTANŢA

Numărul cadrelor didactice

Total :   69        Femei: 42       Bărbaţi:  17

Numărul elevilor înmatriculaţi

Total :   964      Fete:     615      Băieţi:   349

F.2. Cadre didactice şi elevi care participă la proiect


Numărul cadrelor didactice participante la proiect

  Total :   21        Femei: 11         Bărbaţi: 10

Numărul elevilor participanţi la proiect

Total :   200 în funcţie de cei înscrişi
            Fete:                 Băieţi:  

Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora

Participă elevi din clasele VI-XII din ţară

F.3. Participări anterioare la alte programe/proiecte

              DA ( în acest caz, completaţi tabelul de mai jos)
            NU

An

Finanţat de către

Titlul proiectului

 

 

 

G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALI PARTENERI

G.1. Instituţia parteneră, dacă o altă unitate de învăţământ este implicată în proiect

UNIVERSITATEA “AL.I.CUZA” IAŞI

Adresa completă

  Bd. Carol I, nr. 11, Iasi - 700506, IASI

Nr. de telefon/fax

  Telefon: 0232/201010

Adresă poştă electronică /Pagină Internet

www.uaic.ro

Numele şi funcţia persoanei de contact:

Prof. Univ. Dr. Florin Călţun - prodecan

G.2. Instituţia parteneră, dacă o altă unitate de învăţământ este implicată în proiect

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA

 

Adresa completă

  Bd. Mamaia, nr. 124, Constanta - 900527, CONSTANTA

Nr. de telefon/fax

  Telefon: 0241/619040

Adresă poştă electronică /Pagină Internet

www.univ-ovidius.ro

Numele şi funcţia persoanei de contact:

Prof. Univ. Dr. Mihai Gîrţu – prodecan
Lector Dr. Camelia Oprea
Lector Dr. Florin Moscalu

G.3. Instituţia parteneră, dacă o altă unitate de învăţământ este implicată în proiect

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI” IAŞI

 

Adresa completă

  Bd. Prof.D Mangeron, nr.67, Iasi - 700050, IASI

Nr. de telefon/fax

  Telefon: 0232/212322

Adresă poştă electronică /Pagină Internet

  www.tuiasi.ro

Numele şi funcţia persoanei de contact:

Conf. Univ. Dr. ing. Gheorghe Prisăcaru

G.4. Instituţia parteneră, dacă o altă unitate de învăţământ este implicată în proiect

Inspectoratul Scolar Judetean Constanta


Adresa completă

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Cod 900664, Constanta,

Nr. de telefon/fax

Tel.: 0241-611.913; Fax: 0241-618.880

Adresă poştă electronică /Pagină Internet

web: http:///www.isjcta.ro ; e-mail: isj-cta@isjct.ro

Numele şi funcţia persoanei de contact:

Prof. Marian Sârbu – Inspector General ISJ Constanţa
Prof. Anton pantelimon – Inspector fizică
Prof. Mari Mrejeru – Inspector activităţi educative

G.5. Numele firmei/companiei, organizaţiei sau instituţie (se completează numai dacă o firmă/companie locală, organizaţie sau instituţie este parteneră în proiect)

Complexul de odihna SIND Romania

Domeniul de activitate

Tabără pentru elevi

Adresa completă

Str. Vacantei nr.1, NAVODARI
Jud. Constanta, cod postal 905750

Nr. de telefon/fax

Tel: (0241)768.990 ; (0241)768.991 ; (0241)768.992 ;
Fax: (0241)768.990 ; (0241)768.991

Adresă poştă electronică/Pagină de Internet

sindromanianavodari@yahoo.com

Numele şi funcţia persoanei de contact

Prof. Octavian Rusu – director educativ
Matei Ştefan – director Tabăra Năvodari

ATENŢIE!
Completaţi pentru toţi partenerii din proiect si anexaţi în copie Declaraţia/Declaraţiile de Parteneriat  (dacă este cazul).
Partenerii noştri, cu excepţia Taberei Năvodari, sunt membrii ai Comisiei Naţionale pentru Concursul de fizică Creativă „Ştefan Procopiu”. Menţionăm că în 2006 faza naţională a concursului a avut loc la Tabăra Năvodari.

 

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Primii pasi in cercetarea stiintifica - program de initiere a elevilor
Etapa judeteana, Iasi 2020
Etapa interjudeteana, Mamaia 5 - 7 iunie 2020
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)      Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi)
2006-2020 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro (http://www.mxhost.ro)