Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
 • Home
 • Editia 2020
 • Sectiuni
 • Evaluare
 • Editii
 • Press & Media
 • Anunturi
 • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 569008
Duminica, 05 Aprilie, 2020
Actualizare: 11 martie 2020

 


SITUAŢII DE EVALUARE A CREATIVITĂŢII ELEVILOR
SPECIFICE STUDIULUI FIZICII ŞI AL TEHNOLOGIILOR ÎNRUDITE ÎN ŞCOALĂ


„Dincolo de retorica învăţământului diferenţiat şi a educaţiei pentru toţi
obiectivul şcolii actuale este substituirea şcolii uniforme printr-una cu adevărat centrată pe individ”
(H. Gardner).   


Identificarea şi cultivarea comportamentului creativ al elevilor – în particular, prin studiul fizicii şi al tehnologiilor înrudite - trebuie să acorde egală atenţie celor patru grupe de trăsături (variabile) psihocomportamentale care constituie condiţiile (factorii) comportamentului creativ:
a) aptitudini specifice disciplinei (gândire ştiinţifică);
b) aptitudini creative (gândire creativă);
c) interese şi motivaţie intrinseci pentru sarcinile specifice (pentru domeniu);
d) profilul de „inteligenţe multiple”.
Asamblarea acestor factori conturează principalele profiluri creative specifice studiului fizicii şi al tehnologiilor înrudite în şcoală.
Conform lui H. Gardner (1985), elevii trebuie expuşi de timpuriu la contexte şi sarcini de învăţare variate. Abilitățile intelectuale („profilul de inteligenţe” al unui copil) se realizează cel mai complet în procesul de rezolvare a problemelor şi de realizare a produselor în situaţii (contexte) de viaţă reale.
Necesitatea ca elevii să exploreze conţinuturile învăţării şi să comunice performanţele în propriul „profil de inteligenţe” (de „procesare a informaţiilor în diferite sisteme simbolice”, H. Gardner, 1983) cere şcolii crearea unor contexte (situaţii) de învăţare-evaluare corespunzătoare, adecvate fiecărui elev. Prin intermediul profilului de inteligenţe, creativitatea fiecărui elev operează cu reprezentări sau simboluri dependente de contextul socio-cultural. Astfel, profilul de inteligenţe al unui elev reprezintă o variabilă dispusă la interfaţa dintre setul de disponibilităţi aptitudinale ce constituie potenţialul creativ pentru un anumit domeniu şi situaţiile de învăţare-evaluare prin intermediul cărora se actualizează o anumită configuraţie a acestui set la fiecare elev (profilul creativ).
Pentru a identifica profilul creativ (a activa comportamentul creativ) al unui elev este necesar să identificăm condiţiile (situaţia, contextul) în care el poate fi produs, realizat: Ce capacităţi intelectuale (inteligenţe, factorii creativităţii) folosesc elevii cu precădere, în situaţiile-problemă variate (de învăţare, de evaluare, de transfer al cunoştinţelor) în care se află? Prin ce mijloace pot fi activate capacităţile lor intelectuale ce par invizibile? Ce performanţe (producţii) redau profilurile lor creative? Ce reprezintă mediul de învăţare pe care îl merită fiecare copil? Termeni ca „situaţii de învăţare”, „mijloace”, „performanţe”, „mediu” etc. sugerează interfaţa metodologică pe care şcoala are rolul să o creeze între ceea ce este un elev într-un cadru educaţional aleatoriu şi ceea ce el ar putea fi în condiţii favorabile exprimării creative.
  Pe această interfaţă dintre potenţialul creativ şi comportamentul creativ sunt mobilizate abilităţi simbolice specifice de procesare a informaţiilor, ce redau profilurile intelectuale ale elevilor (H. Gardner, 1983): lingvistice, logico-matematice, spaţial-vizuale, muzicale, chinestezice, naturaliste, intra-personale, interpersonale.

Aptitudini intelectuale/ inteligenţe

Abilităţi specifice, definitorii, implicate în rezolvarea sarcinilor

Verbal-lingvistică

 • a folosi limbajul şi cuvintele, în diferite forme (oral, scris), pentru a exprima semnificaţii; a memora şi reda informaţii, a convinge prin limbaj; a vorbi despre limbaj etc.;

Logico-matematică

 • a aborda logic problemele, a raţiona corect; a recunoaşte cu uşurinţă procedeele, modelele, relaţiile cauzale; a prezice evenimente, pe baza unor modele;

Spaţial-vizuală

 • a simţi forma, conturul, organizarea, înfăţişarea, spaţiul, culoarea; a recunoaşte relaţiile dintre obiecte în spaţiu; a percepe sau desena lumea vizuală cu precizie;

Naturalistă

 • a fi sensibil la lumea naturală, a înţelege conexiuni în şi între regnurile mineral, vegetal, animal; a recunoaşte şi a clasifica obiecte naturale (roci, floră, faună); a distinge artefactele culturale;

Muzicală

 • a recunoaşte sunetele din mediul înconjurător, linii melodice; a simţi ritmul, tonul, intensitatea, melodia; a varia tempoul, ritmul, tonul;

Corporal-chinestezică

 • a utiliza corpul în activităţi care implică priceperi motrice delicate, elegante sau de efort; coordonarea, flexibilitatea, viteza, iuţeala, echilibrul, stăpânirea motorie;

Intra-personală

 • a se înţelege pe sine – propriile capricii, dispoziţii, dorinţe, intenţii, sentimente, tărie, forţă, slăbiciune – şi a folosi autocunoaşterea; a cunoaşte aptitudinile proprii pentru studiul fizicii; a înţelege asemănări/ deosebiri faţă de alţii; a şti să-ţi stăpâneşti, controlezi sentimentele, cum să te comporţi la furie, tristeţe etc.;

Interpersonală

 • a înţelege, a fi sensibil la trebuinţele, dispoziţiile, sentimentele, motivaţiile, intenţiile altora; capacitatea de a se transpune în alte persoane, de a răspunde la nevoile celorlalţi, a interacţiona eficient cu ceilalţi etc.

Elevii sunt diferiţi prin profilurile intelectuale cu care se nasc, dar şi prin căile în care le dezvoltă. Şcolii i se cere să deschidă căile ce stimulează combinaţiile intelectuale unice ale fiecărui copil - sarcini potrivite profilului lor intelectual/ capacităţilor proprii care promit, probleme contextualizate (de tipul celor cu care se vor confrunta în viaţă, în societate), încurajarea libertăţilor de bază, de studiu şi de pregătire, de explorare şi investigare, de exprimare, libertatea de a fi ei înşişi. Evaluarea contextualizată, ca model pedagogic adaptat la cerinţele inteligenţelor multiple, vizează capacitatea elevului de a mânui simboluri culturale şi de a realiza activităţi în sens creativ.

Situaţii de evaluare a performanţelor elevilor specifice studiului fizicii, bazate pe profilul inteligenţe multiple

Situaţiile sau contextele de evaluare - formativă, normativă - vor reprezenta ansamblul condiţiilor pedagogice care actualizează profilul creativ al fiecărui elev, respectiv, ansamblul modalităţilor de diversificare a instrumentelor de evaluare în scopul adecvării lor la profilurile intelectuale ale elevilor.
Studiul fizicii în şcoală evidenţiază diverse tipuri de situaţii de evaluare a producţiei creative a elevilor:
a) rezolvarea individuală a testelor scrise (lucrări scrise);
b) activităţi de redactare (referate ştiinţifice, referatele lucrărilor de laborator);
c) activităţi practice (tehnici de laborator şi de fizică tehnologică);
d) realizarea de proiecte de grup (cooperare în grup);
e) simularea şi modelarea fenomenelor fizice pe calculator;
f) compoziţii (literare, plastice, dramatice, jocuri) pe teme ştiinţifice etc.
Din perspectiva evaluării centrate pe profilul creativ, situaţiile de evaluare au două distincţii mai importante: sunt focalizate pe dominantele profilului intelectual, respectiv, sunt focalizate pe specii ale creaţiei ştiinţifice şcolare.

(1) Situaţiile de evaluare sunt focalizate pe dominantele profilului intelectual (definite de H. Gardner)

În tabelul următor prezentăm o modalitate (orientativă) de repartizare a dominantelor profilului intelectual în diverse situaţii de evaluare, depinzând de modul de formulare şi de asamblare în teste a sarcinilor de evaluare.

Tabelul 1

Situaţia de evaluare

Profilul intelectual (combinaţii specifice de inteligenţe)

Lucrări scrise

Logico-matematic, verbal-lingvistic;

Tehnici de laborator

Logico-matematic, corporal-chinestezic;

 • Grupuri de cooperare

Verbal-lingvistic, interpersonal;

Referate ştiinţifice

Logico-matematic, verbal-lingvistic;

Fizică aplicată

Spaţial-vizual, naturalist;

 • Fizică pe calculator

Logico-matematic, spaţial-vizual;

 • Compoziţii pe teme ştiinţifice

Verbal-lingvistic, spaţial-vizual, intra-personal etc.

Situaţii de evaluare specifice studiului fizicii în şcoală
Necesitatea ca elevii să exploateze conţinuturile învăţării, respectiv, să comunice rezultatele în propriul „cod de simbolizare” cere şcolii crearea contextelor (situaţiilor) de învăţare-evaluare adecvate. Şcoala trebuie, susţine H. Gardner să încurajeze elevii în rezolvarea de probleme contextualizate, de tipul celor cu care se vor confrunta în viaţă, în comunitate, pentru a stimula combinaţiile unice de inteligenţe ale fiecărui copil.

Lucrările scrise sunt probe scrise individuale, pe baza unor teste propuse de profesor/ examinatori. Itemii testelor sunt formulaţi şi asamblaţi plecând de la competenţele şi conţinuturile înscrise în programele şcolare, repartizaţi în probe funcţie de componentele gândirii ştiinţifice şi creative.

Tehnici de laborator constă în examinarea răspunsurilor elevilor plecând de la probe experimentale (lucrări de laborator) propuse de profesor/ examinatori pe baza programelor şcolare, cu materiale de lucru puse la dispoziţie. La realizarea lucrărilor participă grupe de 2-3 elevi, asumându-şi roluri în funcţie de profilul intelectual al fiecăruia (lucrările nu pot fi realizate de un singur elev). Sunt examinate: activitatea practică, referatul scris al lucrării. Itemii testelor sunt formulaţi şi asamblaţi plecând de la competenţele şi conţinuturile înscrise în programele şcolare, repartizaţi în probe funcţie de componentele gândirii ştiinţifice şi creative.

Grupuri de cooperare constă în realizarea unor proiecte de grup propuse elevilor pe baza programelor şcolare, înglobând cerinţe variate: teste scrise, eseu ştiinţific, activităţi practice, filmări, grafică, utilizarea calculatorului etc. Particip grupe de 3-5 elevi, fiecare asumându-şi un anumit rol în grup funcţie de propriul profil intelectual. Cerinţele probei, respectiv, criteriile de evaluare a produselor activităţii sunt orientate în raport cu aspectele gândirii ştiinţifice şi creative.

Referate ştiinţifice constă în evaluarea unor comunicări ştiinţifice, sinteze bibliografice etc. pe teme propuse de elevi, realizate cu mijloace proprii, sub îndrumarea profesorului sau a altor persoane, în şcoală şi acasă. Lucrările nu sunt limitate la conţinuturile programei şcolare - vizând curriculumul diferenţiat sau curriculumul la dispoziţia şcolii. La realizarea lucrărilor pot participa autori colectivi. Sunt examinate lucrările scrise, prezentarea orală de către elevi şi cunoştinţele elevilor (capacitatea de a argumenta). Examinarea poate fi realizată în prezenţa publicului (elevi, profesori, părinţi, alte persoane).

Fizică tehnologică (aplicată) constă în evaluarea unor lucrări practice, pe teme propuse de elevi, realizate cu mijloace proprii, sub îndrumarea profesorului sau a altor persoane, în şcoală şi acasă. Lucrările nu sunt limitate la conţinuturile programei şcolare. La realizarea lucrărilor pot participa autori colectivi. Sunt examinate produsele practice, referatele scrise ce însoţesc lucrarea practică, prezentarea orală a lucrării de către elevi, capacitatea de a argumenta. Examinarea se poate realiza în prezenţa publicului (elevi, profesori, părinţi, alte persoane).

Tehnici informatice (fizică pe calculator) constă în evaluarea unor programe de simulare şi modelare pe calculator, pe teme realizate de elevi cu mijloace proprii, îndrumaţi de profesor sau de alte persoane, în şcoală şi acasă. Lucrările nu sunt limitate la conţinuturile programei şcolare. La realizarea lucrărilor pot participa autori colectivi. Sunt examinate: softul produs, referatele scrise ce însoţesc lucrarea, prezentarea orală şi argumentarea. Examinarea se poate realiza în prezenţa publicului (elevi, profesori, părinţi, alte persoane).

Compoziţii pe teme ştiinţifice constă în evaluarea unor lucrări artistice diverse pe teme ştiinţifice propuse de elevi: scrise (de exemplu, compoziţii literare), plastice (de exemplu, grafică, pictură, postere etc.), dramatice (scenete, mimă etc.) realizate sub îndrumarea profesorului sau a altor persoane, în şcoală şi acasă. Lucrările nu sunt limitate la conţinuturile programei şcolare. La realizarea lucrărilor pot participa autori colectivi. Sunt examinate compoziţiile, prezentarea orală de către elevi, capacitatea de a argumenta. Examinarea se poate realiza în prezenţa publicului (elevi, profesori, părinţi, alte persoane).

Proiecte antreprenoriale constă în evaluarea unor proiecte de afaceri în domeniile de studiu (idei, studii de piaţă, producţie, servicii, promovarea unui produs, etica în afaceri etc.), cu impact educaţional, economic, tehnologic, în comunitate etc., pe teme propuse de elevi, realizate sub îndrumarea profesorului sau a altor persoane, în şcoală şi acasă. Lucrările nu sunt limitate la conţinuturile programei şcolare. La realizarea lucrărilor pot participa autori colectivi. Sunt examinate referatul, prezentarea orală de către elevi, capacitatea de a argumenta. Examinarea se poate realiza în prezenţa publicului (elevi, profesori, părinţi, alte persoane).

 

(2) Situaţiile de evaluare sunt focalizate pe specii ale creaţiei ştiinţifice şcolare

Specii ale creaţiei ştiinţifice şcolare
Pentru evaluarea producţiei creative a elevilor, faţă de testele convenţionale limitate la evaluarea abilităţilor de gândire ştiinţifică (teoretică, experimentală, tehnologică etc.), noutatea probelor cu potenţial creativ constă în includerea întrebărilor sau a criteriilor de evaluare a răspunsurilor diferenţiate pe componentele gândirii creative, sensibilitate la probleme, fluiditate, flexibilitate, originalitate, elaborare. În predarea tradiţională, nici sarcinile pentru elevi, nici criteriile de evaluare a răspunsurilor nu sunt definite pentru a fi sensibile la aceste aspecte. Prin intermediul probelor cu potenţial creativ pot fi relevate aspecte ale învăţării creative trecute de obicei cu vederea, chiar valenţe noi ale unor întrebări considerate banale.

LUCRĂRI SCRISE

Se propun elevilor, în relaţie cu o anumită temă, un anumit conţinut ştiinţific studiat, cu date experimentale oferite elevilor etc., de obicei în limita programelor şcolare, sarcini teoretice de tipul:

TEHNICI DE LABORATOR

Se propun elevilor, în relaţie cu o anumită temă, cu datele experimentale culese de elevi, de obicei în limita programelor şcolare, sarcini teoretice şi experimentale de tipul:

GRUPURI DE COOPERARE

Se propun elevilor proiecte de grup (reviste, scenarii de film, lecţie, piesă de teatru, conferinţă de presă, proiecte didactice în viziunea elevilor, dramatizări etc.), pe teme propuse elevilor, în limita programelor şcolare, de tipul:

REFERATE ŞTIINŢIFICE

Elevii prezintă comunicări pe teme disciplinare şi interdisciplinare, de tipul:

FIZICĂ APLICATĂ (TEHNOLOGICĂ)

Elevii prezintă lucrări practice, însoţite de referate scrise, pe teme de fizică şi interdisciplinare, de tipul:

TEHNICI INFORMAŢIONALE (FIZICĂ PE CALCULATOR)

Elevii prezintă lucrări practice, însoţite de referate scrise, pe teme de fizică şi interdisciplinare, de tipul:

COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE

Elevii prezintă lucrări literare, plastice, dramatice, filme etc., pe teme de fizică şi interdisciplinare, de tipul:

PROIECTE ANTREPRENORIALE

Elevii prezintă lucrări practice, însoţite de referate scrise, pe teme ştiinţifice şi tehnologice, incluzând:

Iulian Leahu (1997)
Preluat în Leahu, I. şi Davidescu, D.C. (2007),
„Învăţarea creativă prin lecţiile de fizică”, M.E.C./ P.I.R., Bucureşti

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Primii pasi in cercetarea stiintifica - program de initiere a elevilor
Etapa judeteana, Iasi 2020
Etapa interjudeteana, Mamaia 5 - 7 iunie 2020
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)      Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi)
2006-2020 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro (http://www.mxhost.ro)